Polaganje pedagoške grupe predmeta

Poštovani budući nastavnici/e,

na Internacionalnom univerzitetu možete polagati pedagošku grupu predmeta, po cijeni od 1000 KM.

Za više informacija kontaktirajte nas na kontakt mail Univerziteta This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ili na telefon +38749 490-460.

Potrebna dokumentacija:

- ovjerena kopija diplome

- rodni list

- dvije fotografije.

Izdanja Internacionalnog univerziteta Brčko distrikt BiH

 1. Čović, E. (2020). Mikroekonomija. Internacionalni univerzitet.
 2. Debeljak, N., & Zekić, V. (2016). Koncepcija i doktrina bezbjednosti (1. izd.). Evropski defendologija centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja; Internacionalni univerzitet Brčko Distrikt.
 3. Debeljak, N., & Zekić, V. (2016). Ljudska prava i bezbjednost (1. izd.). Internacionalni univerzitet Brčko Distrikt.
 4. Jovanov, G., Vasiljević, J., Petrić, Ž., Sinanović, S., & Jovanov, N. (2017). Poznavanje motornih vozila. Internacionalni univerzitet.
 5. Macanović, G. (2017). Higijena i zdravlje. Internacionalni univerzitet.
 6. Macanović, G. (2017). Životne navike studenata i zdravstveni rizici: monografija. Internacionalni univerzitet.
 7. NIR: časopis za nauku, istraživanje, razvoj. (2012).
 8. Nurić, Š. (Ed.). (2021). Akademik prof. dr. Velimir Sotirović, blistav um i izuzetan čovjek: 85 godina života i 65 godina naučnog i prosvjetiteljskog rada: zbornik radova sa Naučnog skupa sa međunarodnim učešćem, Brčko, 29.04.2021. godine (Vol. 21). Internacionalni univerzitet.
 9. Nurić, Š., & Marković, M. (2016). Evropska unija - pravna i politička stvarnost (Vol. 6). Internacionalni univerzitet.
 10. Nurić, Š., & Muminović, M. (2016). Menadžment i pravo: prilog savremenom poimanju konvergencije menadžmenta i prava (3. dopunjeno izd., Vol. 8). Internacionalni univerzitet.
 11. Nurić, Š., Muratović, H., Aleksić, S., Mulahusejnović, R., & Ivanović, D. (2018). Teorija konvergencije: (konvergencija menadžmenta i prava i inteligentni transportni sistemi u drumskom saobraćaju kao bitni faktori razvoja ujedinjene Evrope) (Vol. 14). Internacionalni univerzitet.
 12. Održivi ekonomski razvoj: savremeni i multidisciplinarni pristupi: zbornik radova. (2015).
 13. Sotirović, V., Egić, B., Nurić, Š., Bilić, S., & Muminović, M. (2019). Metodologija naučnih istraživanja. Internacionalni univerzitet.
 14. Sotirović, V., Nurić, Š., Cvetković, D., Aleksić, S., Macanović, A., Emkić, H., Škobalj, D., Vasiljević, Đ., Nuhanović, T., Muminović, M., Esad, Č., Milojković-Čović, D., Hasanbašić, E., & Lukić Vujadinović, V. (2020). Upravljanje razvojem, imperativ uspjeha (Vol. 20). Internacionalni univerzitet.
 15. Sotirović, V., Nurić, Š., Macanović, A., Egić, B., Emkić, H., Gadžić, R., Nuhanović, T., Vasiljević, Đ., Subašić, S., Aleksić, S., Bilić, S., Muminović, M., & Hasanbašić, E. (2020). Upravljanje znanjem, znanje kao kapital budućnosti (Vol. 18). Internacionalni univerzitet.
 16. Sotirović, V., Nurić, Š., Macanović, A., Nuhanović, T., Hasanbašić, E., Subašić, S., Aleksić, S., Vasiljević, Đ., Emkić, H., Gadžić, R., Bilić, S., & Muminović, M. (2020). Upravljanje promjenama, imperativ budućnosti (Vol. 19). Internacionalni univerzitet.
 17. Stojanović, Z. (2018). Problemi dijagnostikovanja i liječenja depresivnih poremećaja i kognitivnih oštećenja kod pacijenata sa alkoholnom zavisnosti. Internacionalni univerzitet.
 18. Stojanović, Z., & Vukadinović Stojanović, S. (2021). Značaj bazalnih ganglija u modulaciji psihičkih funkcija čovjeka. Internacionalni univerzitet.
 19. Vasiljević, Đ. (2018). Strategijski menadžment (1. izd.). Grafid; Internacionalni univerzitet.
 20. Vasiljević, Đ., & Muminović, M. (2022). Menadžment (1. izd.). Internacionalni univerzitet; Grafid.
 21. Vasiljević, Đorđo. Menadžment Ljudskih Resursa. 1. izd., Internacionalni univerzitet Brčko Distrikt, Fakultet za menadžment; Grafid, 2015.
 22. Vukadinović Stojanović, S., & Stojanović, Z. (2019). Polni dimorfizam alkoholne bolesti. Internacionalni univerzitet.
 23. Vukadinović Stojanović, S., & Stojanović, Z. (2019). Postapoplektička depresija i prateći psihički poremećaji: lokalizacija lezije i dijagnostičko terapijske smjernice. Internacionalni univerzitet.
 24. Vukadinović Stojanović, S., & Stojanović, Z. (2023). Poslovna sposobnost kod poremećaja ličnosti. Internacionalni univerzitet

Univerzitetska biblioteka

Biblioteka

Ukratko o biblioteci

Biblioteka IUBD-a nudi studentima bibliografske jedinice iz različitih stručnih/naučnih oblasti. Pored velikog broja knjiga i časopisa u štampanoj formi, biblioteka raspolaže i recentnom literaturom u elektroničkoj formi.

Stručna literatura obrađena je prema principa univerzalne decimalne klasifikacije (UDC) kako bi zadovoljila potrebe studenata ali i nastavnog osoblja.

Zbirke

Pored stručne literature u biblioteci se mogu naći i lektirna djela za potrebe studenata Učiteljskog fakulteta; te niz druge popularne literature različitih oblasti.

Izdavačka djelatnost

Internacionalni univerzitet Brčko distrikta BiH izdaje stručnu literaturu, a redovno dva puta godišnje izlazi i univerzitetski Časopis NIR u kojem se objavljuju izvorni radovi iz svih oblasti istraživanja prirodnih, društvenih i humanističkih nauka.

Biblioteka

Bibiloteka

logo-iubd-1.jpg
Brčko disktrikt BiH
Brčko
M.Malića i I.Džindića bb
© 2024, Internacionalni univerzitet. Brčko distrikt, Bosna i Hercegovina

Search